ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

3η Δημοτική Κοινότητα 2/1/2011

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 10:19 μ.μ.

Στους εκλεγέντες ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους
και να έχουμε άριστη συνεργασία για το καλό των γειτονιών μας

Η συγκρότηση σε σώμα στις 2/1/2011 είναι

Πρόεδρος:Ι. Θεοδωρακόπουλος ( ο ομιλών στο video)
Αντιπρόεδρος:Ασήμω Φουτζούλα (η κυρία στα αριστερά του ομιλούντος)

Μέλη:
Μ. Γεωργίου, Πηνελόπη Γκούμα, Π. Δεδούσης, Μαρίνα Ζώντου, Ελένη Μίχα, Ν. Μουμούρης, Γ. Μωραϊτάκης, Ε. Ξυδέας, Κική Σκουρτοπούλου.

Οι αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τον "Καλλικράτη" (άρθρο 83) είναι:

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις α­κόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότη­τας:

α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,

γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλί­ου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρω­τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όρ­γανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτι­κή κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύ­τερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρί­σκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο­χής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά ό­λων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πε­ριοχής της δημοτικής κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,

στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λει­τουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι­βάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστα­σία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέ­σποτα ζώα,

ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενι­κότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινό­τητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την πα­ροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώ­στε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτι­κής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτη­ση των κατοίκων της,

ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμά­των, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρε­χόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοι­νότητας,

ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότη­τας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτι­κής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά­δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.